21 Nisan 2017 e-twinning Günlüğü: LCD Ekrana Yazı Yazma

 • DalidaEkbenli
 • 21 Nisan 2017
 • Ekran Resmi 2017-04-21 12.31.02

  *LCD Ekrana Yazı Yazıma:

  Ekran Resmi 2017-04-21 12.28.49

   

   

  /*
  LiquidCrystal Library – display() and noDisplay()

  Demonstrates the use a 16×2 LCD display. The LiquidCrystal
  library works with all LCD displays that are compatible with the
  Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
  can usually tell them by the 16-pin interface.

  This sketch prints “Hello World!” to the LCD and uses the
  display() and noDisplay() functions to turn on and off
  the display.

  The circuit:
  * LCD RS pin to digital pin 12
  * LCD Enable pin to digital pin 11
  * LCD D4 pin to digital pin 5
  * LCD D5 pin to digital pin 4
  * LCD D6 pin to digital pin 3
  * LCD D7 pin to digital pin 2
  * LCD R/W pin to ground
  * 10K resistor:
  * ends to +5V and ground
  * wiper to LCD VO pin (pin 3)

  Library originally added 18 Apr 2008
  by David A. Mellis
  library modified 5 Jul 2009
  by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
  example added 9 Jul 2009
  by Tom Igoe
  modified 22 Nov 2010
  by Tom Igoe

  This example code is in the public domain.

  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalDisplay

  */

  // include the library code:
  #include <LiquidCrystal.h>

  // initialize the library with the numbers of the interface pins
  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

  void setup() {
  // set up the LCD’s number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print(“hello, world!”);
  }

  void loop() {
  // Turn off the display:
  lcd.noDisplay();
  delay(500);
  // Turn on the display:
  lcd.display();
  delay(500);
  }

   

  *LCD Ekranda Mesafe’nin Yazımı:

   

  Ekran Resmi 2017-04-21 12.23.41

  /*
  HC-SR04 Ultrasonic Sensor with LCD dispaly
  Bağlantılar:
  HC-SR04 Ultrasonic Sensor
   VCC to Arduino 5V
   GND to Arduino GND
   Echo to Arduino pin 12
   Trig to Arduino pin 13
  LCD Display (I used JHD162A)
   VSS to Arduino GND
   VCC to Arduino 5V
   VEE to Arduino GND
   RS to Arduino pin 11
   R/W to Arduino pin 10
   E to Arduino pin 9
   DB4 to Arduino pin 2
   DB5 to Arduino pin 3
   DB6 to Arduino pin 4
   DB7 to Arduino pin 5
   LED+ to Arduino 5V
   LED- to Arduino GND
  Modified by Hidayet Çalışkan (Haziran, 2015).
  */
  #include <LiquidCrystal.h> //Load Liquid Crystal Library
  LiquidCrystal LCD(11,10,9,2,3,4,5); //Create Liquid Crystal Object called LCD
  #define trigPin 13 //Sensörün Echo pini Arduinonun 13. pinine bağlanır
  #define echoPin 12 //Sensorün Trig pini Arduinonun 12. pinine bağlanır
  void setup()
  {
   pinMode(trigPin, OUTPUT); //13. yani trigpini çıkış olarak ayarlıyoruz
   pinMode(echoPin, INPUT); //12. yani echoPini giriş olarak ayarlıyoruz
   LCD.begin(16,2); //Arduinoya lcdyi çalıştırmasını söylüyoruz
   LCD.setCursor(0,0); //kursoru ilk satırın ilk sütununa getirmesini söylüyoruz
  }
  void loop() {
   long duration, distance;
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
   distance = (duration/2) / 29.1; //sesin gidiş gelişinde ölçülen süreyi önce ikiye bölerek sadece gidiş hızını ölçüyor sonra da ses hızına bölerek mesafeyi buluyoruz.
  LCD.setCursor(0,1); //Kursoru ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
   LCD.print(" "); //Ekranı temizlemek için boşluk yazdırıyoruz.
   LCD.setCursor(0,1); //Kursoru tekrardan ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
   LCD.print("Mesafe ");
   LCD.setCursor(7,1); //satırın başında mesafe yazdığı için kursoru 7. sütuna götörüyoruz
   LCD.print(distance); //Ölçülen mesafeyi yazdırıyoruz
   LCD.print(" cm"); //Ölçü birimini yazdırıyoruz
   delay(250); //250 milisaniye bekletiyoruz.
  }

  Yorum yapmak ve siz de bir iz bırakmak ister misiniz?